<!-- $Id: kicker-samba.xml,v 1.1 2003/12/27 23:03:10 msolomon Exp $ -->
<dict> 
	<key>name</key>
	<string>samba</string>
	<key>keys</key>
	<array>
		<string>State:/Network/Global/IPv4</string>
		<string>Setup:/</string>
	</array>
	<key>execUID</key>
	<integer>0</integer>
	<key>execCommand</key>
	<string>/usr/local/bin/samba.sh</string>
	<key>changedKeysAsArguments</key>
	<true/>
</dict>